SỨ MỆNH

Xây dựng công ty phát triển thành một Tập đoàn lớn mạnh, đủ năng lực để hợp tác bền vững cùng phát triển với “ Tất cả chủ đầu tư & Nhà gây dựng “ trong nước và Quốc tế. Ngọc Quang Minh tạo lập và nâng cao giá trị bền vững cho các chủ đầu tư dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức. Mang lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội đồng thời cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

Top

Gọi